Loading

Cách đưa mã html vào intro?

Hỏi đáp về việc sử dụng dịch vụ trang chủ Eazy Intro.
Hình đại diện của thành viên
huanlihu
Thành viên
Thành viên

Cách đưa mã html vào intro?


Gửi bàigửi bởi huanlihu » 30 Tháng 8 2012, 21:36

Cho em hỏi. đưa mã html vào intro làm sao vậy? júp em.

Hình đại diện của thành viên
huanlihu
Thành viên
Thành viên

Re: Cách đưa mã html vào intro?


Gửi bàigửi bởi huanlihu » 30 Tháng 8 2012, 22:03

có ai júp mình ko? cái phần demo đây. các bạn làm code jùm mình nha.
demo đây:
http://huanli123.byethost7.com/intro/

Hình đại diện của thành viên
huanlihu
Thành viên
Thành viên

Re: Cách đưa mã html vào intro?


Gửi bàigửi bởi huanlihu » 31 Tháng 8 2012, 17:15

có ai júp mình ko vậy. chờ hum qua tới jờ vẫn chưa có ai trả lời vậy? :(

Hình đại diện của thành viên
banhmi_sg
Thành viên
Thành viên

Re: Cách đưa mã html vào intro?


Gửi bàigửi bởi banhmi_sg » 31 Tháng 8 2012, 17:52

Intro theo link
Mã: Chọn tất cả
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>.:Lớp 8/4 -:- Thiên Đường Của Những Ước Mơ </title>
<meta name="DESCRIPTION" content="wWw.thcsvovantan.eazy.vn - Nơi Chia Sẻ Thông Tin Cho Mọi Người>
<meta name="KEYWORDS" content="| wWw.thcsvovantan.eazy.vn  | Diễn Đàn Thcs Võ Văn Tần | Võ Văn Tần |Nonstop |Nhạc Sàn|remix|Nhạc Online| Video Hot  |Music Onlnie | Rap Việt Club | Nhạc Mp3 | Nhạc Vn | Thcs Võ Văn Tần | Rap Viet | Âm Nhạc Theo Yêu Cầu|Forum Thcs Võ Văn Tần| Diễn Đàn Thcs Võ Văn Tần| Up AẢnh| Tin Hot|Sức Khỏe|Tin Thể Thao|Truyện Cười|Truyện Tranh| Diễn Đàn Thcs Võ Văn Tần Online | Nhạc Dj | Nhạc Sàn | Nhạc Trẻ | Tin Sock | Nhạc Trẻ | ScanDal | Hack Game | Hack Âu | Hack CF | Hack Game Online ">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css" /><link href="http://i1261.photobucket.com/albums/ii581/c3thachthatpro/char_ring_13.gif" rel="shortcut icon" />
</head>
<body>
    <div class="page">
        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
            width="1000px" height="800px" id="teaser" align="middle">
            <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
            <param name="movie" value="images/flash.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="scale" value="noscale" />
            <param name="wmode" value="transparent" />
            <embed src="images/flash.swf" quality="high" scale="noscale" width="1000" height="800"
                name="teaser" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"
                pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" />
        </object>
        <div class="menu">
            <ul>
                <li><a href="http://mp3.zing.vn/" class="menu_1">Nghe Nhac Mp3 Online</a></li>
                <li><a href="http://love.c3thachthat.com/index.php" class="menu_2">Tu Tao Web Tang Ban</a></li>
                <li><a href="http://dj.tuoigi.com/bay/" class="menu_3">Nhac san</a></li>
                <li><a href="http://c3thachthat.com/upanh/index.php" class="menu_4">up anh</a></li>
                <li><a href="http://blogradio.vn/" class="menu_5">Blog radio</a></li>
                <li><a href="http://youtube.com/" class="menu_6">Xem Phim</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8xMS8wLzYvInagaMEMDYzM2VhZjEwNjkxOTFhZGVhYWI2YzEyNTEyNzIwM2IdUngWeBXAzfFhpWeBiBC4WeBqhWeBiDEkOG7q25nIFF1w6pdUngIFTDcUIbaBGkgOil8TERUIGZ0LiBYdWcUIbaBhWeBiAmIEh1WeBm5pZSBWeBIFJ2WeBiBiYW5kXXwxfDU" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8xMS8wLzYvInagaMEMDYzM2VhZjEwNjkxOTFhZGVhYWI2YzEyNTEyNzIwM2IdUngWeBXAzfFhpWeBiBC4WeBqhWeBiDEkOG7q25nIFF1w6pdUngIFTDcUIbaBGkgOil8TERUIGZ0LiBYdWcUIbaBhWeBiAmIEh1WeBm5pZSBWeBIFJ2WeBiBiYW5kXXwxfDU" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />

</body>
</html>

Đóng phí có intro, còn chỉnh sửa thì tự tìm hiểu lấy.

Hình đại diện của thành viên
BruceQui
Thành viên
Thành viên

Re: Cách đưa mã html vào intro?


Gửi bàigửi bởi BruceQui » 31 Tháng 8 2012, 17:54

của bạn đây
Mã: Chọn tất cả
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>.:Lớp 8/4 -:- Thiên Đường Của Những Ước Mơ </title>
<meta name="DESCRIPTION" content="wWw.thcsvovantan.eazy.vn - Nơi Chia Sẻ Thông Tin Cho Mọi Người>
<meta name="KEYWORDS" content="| wWw.thcsvovantan.eazy.vn  | Diễn Đàn Thcs Võ Văn Tần | Võ Văn Tần |Nonstop |Nhạc Sàn|remix|Nhạc Online| Video Hot  |Music Onlnie | Rap Việt Club | Nhạc Mp3 | Nhạc Vn | Thcs Võ Văn Tần | Rap Viet | Âm Nhạc Theo Yêu Cầu|Forum Thcs Võ Văn Tần| Diễn Đàn Thcs Võ Văn Tần| Up AẢnh| Tin Hot|Sức Khỏe|Tin Thể Thao|Truyện Cười|Truyện Tranh| Diễn Đàn Thcs Võ Văn Tần Online | Nhạc Dj | Nhạc Sàn | Nhạc Trẻ | Tin Sock | Nhạc Trẻ | ScanDal | Hack Game | Hack Âu | Hack CF | Hack Game Online ">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://huanli123.byethost7.com/intro/css.css" /><link href="http://i1261.photobucket.com/albums/ii581/c3thachthatpro/char_ring_13.gif" rel="shortcut icon" />
</head>
<body>
    <div class="page">
        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
            width="1000px" height="800px" id="teaser" align="middle">
            <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
            <param name="movie" value="http://huanli123.byethost7.com/intro/images/flash.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="scale" value="noscale" />
            <param name="wmode" value="transparent" />
            <embed src="http://huanli123.byethost7.com/intro/images/flash.swff" quality="high" scale="noscale" width="1000" height="800"
                name="teaser" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"
                pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" />
        </object>
        <div class="menu">
            <ul>
                <li><a href="http://mp3.zing.vn/" class="menu_1">Nghe Nhac Mp3 Online</a></li>
                <li><a href="http://love.c3thachthat.com/index.php" class="menu_2">Tu Tao Web Tang Ban</a></li>
                <li><a href="http://dj.tuoigi.com/bay/" class="menu_3">Nhac san</a></li>
                <li><a href="http://c3thachthat.com/upanh/index.php" class="menu_4">up anh</a></li>
                <li><a href="http://blogradio.vn/" class="menu_5">Blog radio</a></li>
                <li><a href="http://youtube.com/" class="menu_6">Xem Phim</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8xMS8wLzYvInagaMEMDYzM2VhZjEwNjkxOTFhZGVhYWI2YzEyNTEyNzIwM2IdUngWeBXAzfFhpWeBiBC4WeBqhWeBiDEkOG7q25nIFF1w6pdUngIFTDcUIbaBGkgOil8TERUIGZ0LiBYdWcUIbaBhWeBiAmIEh1WeBm5pZSBWeBIFJ2WeBiBiYW5kXXwxfDU" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8xMS8wLzYvInagaMEMDYzM2VhZjEwNjkxOTFhZGVhYWI2YzEyNTEyNzIwM2IdUngWeBXAzfFhpWeBiBC4WeBqhWeBiDEkOG7q25nIFF1w6pdUngIFTDcUIbaBGkgOil8TERUIGZ0LiBYdWcUIbaBhWeBiAmIEh1WeBm5pZSBWeBIFJ2WeBiBiYW5kXXwxfDU" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />

</body>
</html>

For this message the author BruceQui has received thanks:
huanlihu (31 Tháng 8 2012, 18:12)
Rating: 3.45%
 

Hình đại diện của thành viên
huanlihu
Thành viên
Thành viên

Re: Cách đưa mã html vào intro?


Gửi bàigửi bởi huanlihu » 31 Tháng 8 2012, 17:58

cảm ơn bạn nhe. mình làm đc rùi. :x. có code flash audition sướng wá đi. có nhiều người hỏi mà ko có cái code này còn mình thi có. định share mà đang fix 1 tí thui. còn cái code ở trên thì mình đành bó tay. tks BruceQu nha :x


Quay về Trang chủ - Eazy Intro

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách